Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Coen’s aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Hoewel Coen’s haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Coen’s niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, die voorkomen uit het gebruik van deze website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Coen’s spant zich ervoor in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid

Coen’s aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door Coen’s en/of door/via derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of Coen’s.
De website bevat (hyper)links die leiden naar websites buiten het domein van Coen’s, welke websites geen eigendom zijn van Coen’s. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Coen’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Coen’s aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze website. Coen’s ziet af van welke aansprakelijk hoe ook genaamd.

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Coen’s of bij derden, welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Coen’s. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coen’s.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van de website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Coen’s is niet aansprakelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn de algemene voorwaarden van het gekozen verkooppunt van toepassing. Deze kun je opvragen bij levering.

Disclaimer e-mail

De informatie in dit e-mailbericht (inclusief eventuele informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-mailbericht kan informatie bevatten van vertrouwelijke of persoonlijke aard. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit e-mailbericht ten onrechte ontvangt, verzoekt Coen’s u vriendelijk om de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Coen’s is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mailbericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail. Coen’s staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van onderhavig e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.